تبلیغات
شورای اسلامی نورآباد پشامگ - اسامی روستا های تحت پوشش دهستان مورتان
به شورای اسلامی نورآباد پشامگ خوش آمدید ...
اسامی روستا های تحت پوشش دهستان مورتان

دهستان مورتان
به مرکزیت روستای مورتان مشتمل بر 114 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ هکش 2 ـ بتاگردن 3 ـ ترک 4 ـ میردوک 5 ـ درومدان 6 ـ راهک 7 ـ ارچینان 8 ـ چان برین 9 ـ میان گران 10 ـ رودیم 11 ـ بزنیحکان 12 ـ گرپد 13 ـ گلدان 14 ـ کله جا 15 ـ جکوک 16 ـ مرادآباد 17 ـ گهرامی گرنکای 18 ـ آیگل 19 ـ شون دپ 20 ـ جگدان پیرمت 21 ـ یگان پیرمت 22 ـ شون 23 ـ کلگ پیرمت 24 ـ اسپتیکی 25 ـ لاور 26 ـ هنارکان 27 ـ پیرمت 28 ـ دازنک 29 ـ بگ 30 ـ حسن آباد 31 ـ جک کور 32 ـ زبهری 33 ـ وانکوک 34 ـ سهرین 35 ـ ذمائی 36 ـ مورتان 37 ـ مورتک 38 ـ مشنک 39 ـ ناگ دیم 40 ـ هونک 41 ـ ریکوک 42 ـ گرابی 43 ـ بنیکل 44 ـ شوشکل 45 ـ کرباسی 46 ـ زندان 47 ـ جنکگی 48 ـ سرکوران 49 ـ بگان هونگ 50 ـ سلاحی کوه 51 ـ کوه کنار بالا 52 ـ کوه کنار پائین 53 ـ براهمی 54 ـ تگاری 55 ـ نوهت 56 ـ چشمه عبدالرسول 57 ـ لد 58 ـ پیری کور 59 ـ توبه 60 ـ محمدآباد سلاحی کوه 61 ـ کوسی چی (کوسیچی) 62 ـ شرطان 63 ـ زرومب 64 ـ ویگ 65 ـ رودنی 66 ـ کشمیرآباد 67 ـ یکمرد 68 ـ دشتوک بالا 69 ـ دشتوک پائین 70 ـ گزستان 71 ـ گری 72 ـ مهرابی شهر 73 ـ گونگان 74 ـ چوژتل 75 ـ بویاتی کلبر 76 ـ گروان 77 ـ نوک بند 78 ـ کناری لنک 79 ـ شبنمی بندگان 80 ـ پیرانی تاگ 81 ـ کسوردانی 82 ـ براهیمی سر 83 ـ هنجران 84 ـ اسیکانی 85 ـ زرد کندگ 86 ـ ورم در 87 ـ گرکان 88 ـ رگ 89 ـ پورچنان 90 ـ موگونتوک 91 ـ رنگانی 92 ـ کله زهری 93 ـ ریزی 94 ـ کمبی زه 95 ـ لنگی ریس 96 ـ سرگر 97 ـ توجان 98 ـ بنگی 99 ـ زهان 100 ـ گروان 101 ـ مچائی 102 ـ خرابه 103 ـ مارزه 104 ـ کشتگان 105 ـ مچان ذات 106 ـ کلگ سه گوران 107 ـ آپلی گز 108 ـ دوکی ناگ 109 ـ ریدگ 110 ـ دزانی 111 ـ مالمی 112 ـ کهوران 113 ـ یک لائی 114 ـ چریان نا 115 ـ سازتاپ 116 ـ ربه ائی 117 ـ دشتیاری شهر 118 ـ جکان 119 ـ جکی 120 ـ گرونی 121 ـ منزلی 122 ـ گودری 123 ـ کیپوکان شیب 124 ـ زه ای 125 ـ پترونکی 126 ـ دبوسی 127 ـ مضاقی کور 128 ـ کشکان 129 ـ محمدآباد پیری کور 130 ـ نگار 131 ـ کوه چملی 132 ـ بلالی شیب 133 ـ رودی 134 ـ کهور زمین 135 ـ گونگی 136 ـ میشود 137 ـ گره دان 138 ـ دراج دمگ 139 ـ نوکین جو 140 ـ ناک بون 141 ـ گوریگو 142 ـ نیاز شهر 143 ـ لیبوئی 144 ـ لله ئی بازار.


این مطلب توسط ادریس کوهی  روز جمعه 22 مرداد 1389 در ساعت 06:56 ب.ظ نوشته شد | نظرات()